Surgical Technique


Extra-articular blocking technique for acetabular bone defect reconstruction

Zhonghua Xu, Zhiming Cheng, Jie Li, Yuan Zhang

Download Citation